Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek?

wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek

Kwalitatief onderzoek richt zich op meningen of betekenissen, terwijl bij kwantitatief onderzoek wordt gefocust op numerieke data en statistiek.

Beide soorten marktonderzoek zijn uiterst belangrijk om verschillende soorten consumer insights te verzamelen.

Lees er hieronder alles over

Wat is kwalitatief marktonderzoek?

Data in kwalitatief marktonderzoek heeft vaak de vorm van woorden. Dit type marktonderzoek wordt gebruikt om concepten, gedachten of ervaringen bij bedrijven te begrijpen. Met kwalitatief onderzoek kun je inzicht verkrijgen in onderwerpen waar nog geen of weinig kennis over is.

Veelgebruikte kwalitatieve onderzoeksmethodologieën zijn interviews met open vragen, kwalitatieve observaties en literatuurstudies over concepten.

Wat is kwantitatief marktonderzoek?

Data in kwantitatief marktonderzoek worden uitgedrukt in cijfers, tabellen en grafieken. Dit type marktonderzoek wordt gebruikt om hypotheses te bevestigen of te verwerpen. Kwantitatief onderzoek kan worden ingezet om feiten te verzamelen over een steekproef (n) die veralgemeend kunnen worden naar een grotere populatie (N).

Veelgebruikte kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn experimenten, kwantitatieve observaties en enquêtes met gesloten vragen.

Wat zijn de verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek?

Voor kwantitatief marktonderzoek gebruik je vaak andere onderzoeksmethoden dan voor kwalitatief marktonderzoek. Daarnaast verschilt het type onderzoeksvraag.

Kwantitatief marktonderzoekKwalitatief marktonderzoek
Focus op ideeën verkennenFocus op hypotheses testen
Data wordt uitgedrukt in woordenData wordt uitgedrukt in cijfers, tabellen en grafieken
Data-analyse door samenvatten van antwoordenData-analyse met behulp van statistiek en software zoals SPSS
Klein aantal respondentenGroot aantal respondenten
Open vragenGesloten (meerkeuze)vragen
Kern: inzicht verkrijgen, context, subjectiviteit, complexiteitKern: testen, objectiviteit, repliceerbaarheid

Hoe kan je kwalitatieve en kwantitatieve data verzamelen?

Kwantitatieve en kwalitatieve data kunnen worden verzameld met verschillende methoden. Het is van belang om een dataverzamelingsmethode te kiezen waarmee je je onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

De meeste dataverzamelingsmethoden kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. In het geval van enquêtes of observaties kunnen je data worden uitgedrukt in getallen, maar ook in woorden (open vragen).

Het volgende overzicht laat zien welke dataverzamelingsmethoden meestal worden gebruikt voor kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Kwalitatieve dataverzamelingsmethoden

> Interview: Gesprek waarin open vragen worden gesteld aan respondenten.

> Focusgroep: Groepsdiscussie over een onderwerp om meningen te verzamelen.

> Etnografie: Onderdompeling in een gemeenschap of organisatie voor langere tijd om de cultuur en gedragingen te observeren.

> Literatuuronderzoek: Verzameling en analyse van eerder gepubliceerde werken van andere auteurs.

Kwantitatieve dataverzamelingsmethoden

> Enquête: Lijst van gesloten vragen of meerkeuzevragen die gesteld worden aan participanten (steekproef).

> Experiment: Situatie waarin variabelen worden gecontroleerd en gemanipuleerd om relaties vast te stellen.

> Observatie: Waarneming van participanten, objecten of fenomenen in een natuurlijke setting waarin variabelen niet kunnen worden gecontroleerd.

Wanneer gebruik je kwalitatief of kwantitatief onderzoek?

In de meeste gevallen kun je een keuze maken voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek op basis van de volgende vuistregel:

> Kies voor kwalitatief onderzoek als je iets wilt begrijpen (concepten, gedachten of ervaringen).

> Kies voor kwantitatief onderzoek als je iets wilt testen, bevestigen of verwerpen (theorie of hypothese).

Verder hangt de keuze af van het budget en de tijd die je hebt om het marktonderzoek uit te voeren.

Je kan ook kiezen voor een combinatie door met vervolgonderzoeken te werken. Inzichten uit kwalitatief onderzoek kunnen een basis zijn voor kwantitatief onderzoek, en omgekeerd.

Hoe analyseer je kwantitatieve en kwalitatieve data?

De kwalitatieve of kwantitatieve data moeten geanalyseerd worden, voordat je je onderzoeksvragen kunt beantwoorden en een conclusie kunt formuleren. De data-analysemethoden verschillen voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Kwalitatieve data analyseren

Kwalitatieve data zijn over het algemeen moeilijker te analyseren dan kwantitatieve data. De data bestaan uit tekst, afbeeldingen of video’s in plaats van getallen.

Er zijn enkele veelvoorkomende mogelijkheden om kwalitatieve data te analyseren, namelijk:

> Kwalitatieve inhoudsanalyse: De frequentie, positie en betekenis van woorden of beelden onderzoeken.

> Thematische analyse: De patronen onderzoeken.

> Discoursanalyse: Onderzoeken hoe communicatie wordt gebruikt in sociale contexten.

Kwantitatieve data analyseren

Kwantitatieve data bestaan uit getallen. Je kunt eenvoudige wiskunde of meer complexe statistische modellen gebruiken om de data samen te vatten of om groepen te vergelijken. De resultaten worden vaak samengevat in grafieken, cijfers en tabellen.

Je kunt programma’s zoals Excel, SPSS, of R Studio (data-analyse in combinatie met Python) gebruiken om onder andere de volgende dingen te berekenen:

> Gemiddelden, standaarddeviaties en andere centrum- en spreidingsmaten

> Frequenties

> De correlatie tussen twee of meer variabelen

> De betrouwbaarheid van de resultaten

Wil je aan de slag met met kwalitatief of kwantitatief onderzoek? BABLR helpt jou met het opzetten van de meest geschikte methodologie en tools.

Contacteer ons vrijblijvend.